نفس حضور شماست که دشمن را دستپاچه میکند.
1395-02-14