نیروی دریایی باید آماده باشد این ماموریت را خیلی جدی بگیرد.
1395-02-14