بدون توانایی مدیریت کار پیش نمی رود. این را یک اصل بدانید.
1395-02-14