طبیعت نیروی دریایی، طبیعت علم و فناوری است.
1395-02-14