نیروی دریایی هم دارای علم و فناوری است.
1395-02-14