اقیانوس هند و مدیترانه و همه جای دنیا را می گردید و ارتباطات برقرار می کنید.
1395-02-14