نیروی دریایی است که هم سیاسی، بین المللی و هم علمی و هم نظامی است.
1395-02-14