تصور شما همیشه باید این باشد که ما کار نکرده خیلی داریم.
1395-02-14