کاری که متناسب با شان انسان است هیچ وقت تمام نمیشود.همیشه می شود جلو رفت.
1395-02-14