ارتش متعلق به ایران و متعلق به اسلام است.
1395-02-14