ظرفیت نیروی دریایی، ظرفیت بسیار عظیمی است.
1395-02-14