این نقطه، نقطه اقتدار است. نقطه عزت است.
1395-02-14