امروز بخش مهمی از مسائل دفاعی و امنیتی، به دریا ارتباط پیدا میکند.
1395-02-14