نیروی دریایی باید آماده باشد،این ماموریت را باید خیلی جدی بگیرید.
1395-02-14