محورهای همایش :

  • بهداشت حرفه ای و طب کار در دریا

  • امداد و نجات در بحران و بیوتروریسم دریایی

  • بهداشت محیط دریایی

  • طب دریایی (سطحی و زیرسطحی) و هایپربار 

  • بیولوژی و محیط زیست دریایی

  • بهداشت روان در دریا 

  • مراقبت و پایش بیماری ها در دریا

  • تغذیه و بهداشت مواد غذایی در دریا

  • توانبخشی و طب مکمل در دریا