جهت ارسال خلاصه مقالات، از منوی شرکت در همایش، فرم ثبت نام را تکمیل نموده و سپس خلاصه مقاله خود را ارسال نمایید.

 

خلاصه مقالات ارسالی می‌بایست به صورت خلاصه ساختارمند (Informative Extended Abstract) ارسال گردد.
در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:

  •  تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.
  •  مقالات بر اساس کیفیت خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
  •  هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی همایش است.
  •  در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره همراه و پست الکترونیک ارائه دهنده مقاله الزامی می باشد.
  •  مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
  •  مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به سازمان مربوطه اعلام می شود.
  • ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.
  •  خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند " نتیجه در حال بررسی می باشد" و ... اکیدا خودداری شود.


  *  در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از فرآیند داوری حذف خواهد شد:

- عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز

- عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:

1- تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد (دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی ، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است.(

2- برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده گردد.

3- عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

4- نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.

5- سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.

6- متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

7- حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.

چهارچوب شماتیک و نمونه یک خلاصه مقاله قابل قبول در ادامه ارائه می‌گردد.

 

چارچوب شماتیک خلاصه مقاله


AWT IMAGE

دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله:


مقالات اصیل (Original Articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی 450 کلمه و انگلیسی 400 کلمه می‌باشد.
2-  خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:
 • 
سابقه و هدف  (Background and Objective)
 • 
مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)
 • 
یافته‌ها (Findings)
 • 
نتیجه گیری  (Conclusion)
 • 
واژه‌های کلیدی (Key Words) 

تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده کلید ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.

 

 * مقالات مروری (Review articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه) می‌باشد.

4- خلاصه مقالات مروری سیستماتیک باید شامل اجزاء زیر باشد:
 • 
سابقه و هدف  (Background and Objective)
• 
 روش جستجو  (Search Method)
 • 
یافته‌ها  (Findings)
• 
 نتیجه گیری  (Conclusion)
 • 
واژه‌های کلیدی  (Key Words)


مقالات گزارش مورد (Case report):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی250 کلمه و انگلیسی 200 کلمه می‌باشد
2- مقالات گزارش موردی حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند.
3- خلاصه مقالات گزارش مورد باید شامل اجزاء زیر باشد:
 • 
سابقه و هدف  (Background and Objective)
• 
 گزارش بیمار  (Patient Report)
 • 
نتیجه گیری  (Conclusion)
 • 
واژه‌های کلیدی  (Key Words)

 

در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده می بایست به روش کار و یافته های اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجه گیری طولانی خودداری شود