سخن دبیر کل همایش

 

ماموریـت اصلـی بهداشـت، امـداد و درمـان نیـروی دریایـی راهبـردی حفـظ و ارتقـای سـامت، ایمنـی و آمادگـی کارکنـان و یـگان هـای شـناور سـطحی و زیـر سـطحی و پـروازی در ماموریـت هـای عملیاتـی طولانی مـدت بـا تدویـن و اجـرای برنامـه جامــع پیشــگیری، مراقبــت و درمــان بیمــاری هــا، آســیب هــا و حــوادث مــی باشــد. از آنجایــی کــه روش هــای پیشــگیری بــر روی شــناورهای ســطحی و زیــر ســطحی پویــا بــوده و از تنــوع وســیعی برخــوردار مــی باشــند، در تدویــن ایــن روش هــا بایـد از رهنمودهـای سـامانه فرماندهـی واحدهـای شـناور در ارتبـاط بـا امـور بهداشـتی اسـتفاده شـود. حفـظ و ارتقـای سـطح سلامت کارکنـان و یـگان سـطحی و زیـر سـطحی بـا اجـرای روش هـای اسـتاندارد طـب پیشـگیری و مراقبـت هـای بهداشـتی در نیـروی دریایـی راهبـردی نیـاز بـه توسـعه نهضـت علمـی پژوهشـی گسـترده بـا تولیـد علـم و دانـش طـب پیشـگیری و بهداشـت دریایـی منطبـق بـا اهـداف و ماموریـت هـای بهداشـت و درمـان در عرصـه هـای مختلـف مـی باشـد. بـه منظـور تـداوم دسـتاوردهای علمـی، آموزشـی و پژوهشـی نیـروی دریایـی راهبـردی در حـوزه بهداشـت، امـداد و درمـان دریایـی ، ششمین همایـش ملـی و چهارمین همایـش بیـن المللـی دوسـالانه طـب پیشـگیری ، بهداشـت ، امـداد و درمـان دریایــی بــرروی شــناورهای ســطحی و زیــر ســطحی از 7 تــا 9  اسفند 1401 بــه میزبانــی دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و بـا همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی آجـا توسـط مرکـز تحقیقـات طـب دریـا ، سـطحی و زیـر سـطحی بـرای ارائـه تجربیـات اسـاتید و پژوهشـگران جـوان ایـن حـوزه برگـزار خواهـد شـد. لــذا از همــه دانشــمندان ،دانــش پژوهــان ، و کارشناســان حــوزه طــب دریــا دعــوت مــی نمایــم بــه صــورت فعــال در ایــن همایـش بـا ارائـه مقـالات خـلاق، بدیـع و جدیـد خـود در راسـتای محورهـا و سـرفصل هـای همایـش کـه حاصـل تجربـه و درس آموختــه هــای دوره هــای قبلــی تهیــه شــده اســت حضــور یابیــد.