شورای سیاستگذاری
دریادار شهرام ایرانی
رئیس
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
مصطفی مداح
رئیس افتخاری
معاون بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
طاهر سلطان زاده
دبیر کل
ریاست اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
کمیته علمی
رضا لاری پور
دبیر کمیته علمی
جانشین معان آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
علی اصغر ابهری
مدیر کمیته آموزش
مدیر آموزش ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
کمیته اجرایی
حامد قیاسی
دبیر اجرایی
معاون پشتیبانی ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
علی شفیقی
رئیس دبیرخانه همایش
معاونت بهداشت و طب پیشگیری ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: icnh1401 [at] gmail.com
حسین محمد ابراهیمی
مدیر احرایی وب سایت همابش
پژوهشگر
وب سایت: icnh.ir
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
کمیته پژوهش
حمید پور صادقی
مدیر کمیته پژوهش
معاونت بازرسی ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: info [at] icnh1.ir
کمیته پشتیبانی
ناصر احمدی
دبیر بخش نمایشگاهی
دبیر بخش نمایشگاهی
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
علیرضا محمودی
دبیر پشتیبانی
کمیته پشتیبانی
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir.ir
تلفن: +989123117510