شورای سیاستگذاری
دریادار شهرام ایرانی
رئیس
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
مصطفی مداح
دبیر
معاون بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
طاهر سلطان زاده
دبیر تخصصی
ریاست اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
کمیته علمی
رضا لاری پور
دبیر کمیته علمی
جانشین معان آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
علی اصغر ابهری
مدیر کمیته آموزش
مدیر آموزش ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
کمیته اجرایی
حامد قیاسی
دبیر اجرایی
رئیس دبیرخانه اشراف ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
علی شفیقی
رئیس دبیرخانه همایش
معاونت بهداشت و طب پیشگیری ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: icnh1401 [at] gmail.com
کمیته پژوهش
حمیدرضا پور صادقی
مدیر کمیته پژوهش
معاونت بازرسی ابهاد نداجا
پست الکترونیکی: info [at] icnh1.ir