شورای سیاستگذاری

دریادار شهرام ایرانی

دریادار شهرام ایرانی

رئیس
infoicnh.ir
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مصطفی مداح

مصطفی مداح

رئیس افتخاری
infoicnh.ir
معاون بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران
طاهر سلطان زاده

طاهر سلطان زاده

دبیر کل
infoicnh.ir
ریاست اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

کمیته علمی

رضا لاری پور

رضا لاری پور

دبیر کمیته علمی
infoicnh.ir
جانشین معان آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علی اصغر ابهری

علی اصغر ابهری

مدیر کمیته آموزش
infoicnh.ir
مدیر آموزش ابهاد نداجا

کمیته اجرایی

حامد قیاسی

حامد قیاسی

دبیر اجرایی
infoicnh.ir
معاون پشتیبانی ابهاد نداجا
علی شفیقی

علی شفیقی

رئیس دبیرخانه همایش
icnh1401gmail.com
معاونت بهداشت و طب پیشگیری ابهاد نداجا
حسین محمد ابراهیمی

حسین محمد ابراهیمی

مدیر احرایی وب سایت همابش
infoicnh.ir
پژوهشگر

کمیته برگزاری

حمید پور صادقی

حمید پور صادقی

مدیر کمیته پژوهش
infoicnh1.ir
معاونت بازرسی ابهاد نداجا

کمیته پشتیبانی

ناصر احمدی

ناصر احمدی

دبیر بخش نمایشگاهی
infoicnh.ir
دبیر بخش نمایشگاهی
علیرضا محمودی

علیرضا محمودی

دبیر پشتیبانی
infoicnh.ir.ir
+989123117510
کمیته پشتیبانی