سیاستگذاری
حسین خانزادی
رئیس
استادیار
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
مصطفی مداح
دبیرکل
استادیار
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
علمی
محسن مرادی نیا
دبیرعلمی
استادیار
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
شیرین کیوان نسب
مسئول باز آموزی
رئیس دایره آموزش
پست الکترونیکی: keivan [at] icnh.ir
کمیته اجرایی
دکتر سید شهرام میرزمانی
دبیر اجرایی
معاون بهداشت اداره بهداشت و درمان نداجا
پست الکترونیکی: mirzamani [at] icnh.ir
دبیر پشتیبانی
طاهر سلطان زاده
دبیر پشتیبانی
دبیر پشتیبانی
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
تلفن: 09121832115
علیرضا محمودی
دبیر بخش نمایشگاه
کمیته پشتیبانی
پست الکترونیکی: info [at] icnh.ir
تلفن: 09123117510